Politiattest

Krav om politiattest i Nesodden Seilforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen ble satt i kraft fra 1. januar 2009.

I Nesodden Seilforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med leder av jolleutvalget som er styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i seilforeningen.
e-post: jolle@nesodden-seilforening.no

eller dennes stedfortreder, leder 
e-post: leder@nesodden-seilforening.no

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte:

1: Søknad om politiattest fylles ut av Nesodden Seilforening og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Leder av jolleutvalget sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Nesodden Seilforening.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til leder for jolleutvalget.
Nesodden Seilforening vil ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
for Styret i Nesodden Seilforening